วันที่ 16 มีนาคม 2565
ฝ่ายฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งบุคลากร นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร, อาจารย์กิตติพงศ์ แซ่เตียว, ผศ.ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง, นายมานะชัย จันทอก และ นายอนุสรณ์ ครุฑขุนทด เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 23 คน จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ แห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment