วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เข้าพบท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์งานวิจัย ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในแผนการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนปราสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์” ณ ห้องคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment