ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG เพื่อคัดเลือกผู้รับการจ้างงาน
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment