วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ภาพบรรยากาศวันที่ 2 ของโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560-2565) ประจำปี 2564-2565 ทบทวนปี 2565 เพื่อพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment