วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายจิรวัฒน์รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายอิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิด “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพพื้นฐานในชุมชนเพื่อลดปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการช่างก่อสร้าง และช่างเชื่อม” พร้อมคณะวิทยากร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ฯ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2019

Leave a Comment