วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วม “โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบออนไลน์ พร้อมคณะวิทยากร คณาจารย์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผู้ทอผ้าไหมบ้านโคกเสาร์ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 และ 13-15 มิถุนายน 2562

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2019

Leave a Comment