วันที่ 8 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ พิจารณาบทความวารสาร ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อให้แนวทางในการจัดทำวารสารเพื่อนำวารสารวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าสู่ฐาน tci ในฝ่ายงานวารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการต่อไป ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019

Leave a Comment