รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมในนามเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 (Conference Proceedings) หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อผู้เข้าร่วมวิจัยที่ผ่านการพิจารณาบทความตีพิมพ์ลงในเอกสารรายงาน นำเสนอผลงานลงโปสเตอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วช. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 18 กันยายน 2019

Leave a Comment