วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์ ขุมทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการผลิต (Department of Industrial Systems Engineering), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) และทีมงาน
พบปะคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ReCap 4.0 Competence Development Project for Thailand) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ 8 มหาวิทยาลัยในไทยและยุโรปที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับความเป็นเลิศของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรม 3 หมวดวิชา
ได้แก่ 1) หมวดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 2) หมวดการออกแบบพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นประสบการณ์ของผู้เรียนและ 3) หมวดการพัฒนาขีดความสามารถด้านการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่จะช่วยพัฒนาความสามารถของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สามารถตอบโจทย์ด้านการพัฒนาสมรรถนของบุคลากร ของอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยผู้สนใจสามารถอบรมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โครงการอบรมเป็นภาษาไทย ทั้งนี้หากท่านใดสนใจสามารถ >> คลิ๊กลงทะเบียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ t.ly/lZ6W <<
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment