รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศครั้งที่ 31 ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 ขึ้น โดยมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้

Leave a Comment