ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา/ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร หัวหน้างานบริการการศึกษา/นายพงศกร เดชศิริ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบ มอบตู้คืนหนังสือ boob Drop จากคณะผู้บริหารจาก งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าบริการยืมคืน dictionary book สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและตู้คืนหนังสือ book drop ให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment