สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้คว้ารางวัลชมเชย ในผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในผลงาน “อุปกรณ์เตรียมเส้นไหม 3 in 1” โดยมีนายเอกราช นาคนวลและนายวัชระ แหวนเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมนักศึกษาจำนวน 5 คน ได้แก่ นายชนภัทร วงศ์ด้วง, นายณรงค์ ชัยภา, นายวิชยุตม์ เจนขบวน, นายศุภชัย ชมไธสง และนายณภัทร วิเศษพงษ์

Leave a Comment