สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมการประกวด “การออกแบบ ตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในผลงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา โดยมีนางสาวรัติยา ธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมนักศึกษาจำนวน 2 คนได้แก่ นายจัตุร์พร ศรีกิมแก้ว และนายสมยศ ยามไสย์ ในวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

Leave a Comment