วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผศ.ยุพดี สินมาก ศน.ดนัย คำผุย และผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น
เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการอบรมความรู้และอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคมชั้น 3 อาคาร 36

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018

Leave a Comment