ผู้ช่ายศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ร่วมต้อนรับ พล.ต.เอกภาพ สุหร่าย ในการพูดคุยปรึกษาหารือวางแผน สร้างนวัตกรรมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ในจังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment