วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นายพงศกร เดชศิริ หัวหน้าสำนักงานคนบดี
ผศ.ดร.สุพัตรา วะยะลุน หัวหน้างานพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ผศ.ดร.พงไกร วรรณตรง หัวหน้างานพัฒนาบัณฑิตและแนะแนวการศึกษา
นายมานะชัย จันทอก หัวหน้างานคลังหน่วยกิจ
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ วรศรี หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
อ.รัติยา ธานี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ หัวหน้างานฝึกอบรม
นายวัชระ แหวนเงิน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและเทคโนโลยี
นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัย และนวัตกรรม
ร่วมประชุมวางแผนขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการเสมือนจริง (metaverse)

Leave a Comment