วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ผศ.สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ ดร.สุชาติ ดุมนิล หัวหน้างานยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 และเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

Leave a Comment