วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับหัวหน้าหมู่เรียน (รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาภาวะผู้นำ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถเป็นผู้นำที่ดี เพื่อรับใช้สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

Leave a Comment