วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร หัวหน้างานบริการการศึกษา
ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกับ คณะผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ จังหวัดสุรินทร์
นายดิถดนัย พลีพูล ผู้อำนวยการ
นายมัทวะ ฉัตรทอง รองผู้อำนวยการ
นายมานพ สารสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เพื่อวางแผนจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน

Leave a Comment