วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมการปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาแบบลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปี ประเภทวิชาการรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) และแบบลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปี ประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื่อเชี่ยวชาญเฉพาะรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) และมีเรื่องเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีแต่ละฝ่าย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 และได้มอบรางวัลผลการประเมิลประกันคุณภาพการศึกษาได้ผลการประเมินในระดับ ดี จำนวน  3 หลักสูตรสาขาวิชาคือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  หลักสูตรสาขาวิชาก่อสร้าง และหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

Leave a Comment