วันที่ 11 มกราคม 2561 นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย(ทุนวิจัยจากงบประมานแผ่นดิน ประจำปีงบประมาน 2561 กลุ่มที่ 4 Theme เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จำนวน 7 โครงการ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา เวลา 15.00 น. ถึง 16.45 น. โดยมี รศ.บัญชา ชื่นจิต  รศ.ดร.ชูชาติ พยอม ผศ.ยุพดี สินมาก เป็นผู้เชียวชาญ

และมีรายนามนักวิจัยดังนี้  1)อ.ทำนอง ชิดชอบ  2)ดร.กนกกานต์ ลายสนธิ์  3)ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์  4)อ.ศิวพร สุกสี  5)ดร.สุรเชษฐ์ วรศรี  6)ผศ.สมบัติ สมัครสมาน  7)ดร.สุพัตรา วะยะลุน

 

 

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/AoTVcYj4FfSuTDIo1

Leave a Comment