วันที่ 15 พฤษจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นประธานในการประชุมการจัดทำตำรารายวาชาพื้นฐานเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36 โดยมีคณะกรรมการจัดทำตำรารายวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีทั้งสิ้น 6 รายวิชาเข้าร่วม ได้แก่

 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  (5501101)

2. การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี (5501102)

3. การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน (5501103)

4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (5501104)

5. การจัดการอุตสาหกรรม (5501105)

6.วัสดุอุตสาหกรรม (5501106)

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/91H1s5fCr9hSIU8o2

Leave a Comment