วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดทำ มคอ.2-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)” ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

 

ภาพเพิ่มเติม: https://drive.google.com/open?id=0Bz4Gnr5NsxtuUWdYcHhFWmc5OVk

Leave a Comment