วันที่ 28 ก.ค. 2561 ณ โรงแรม LA VIVA Hotel จ.บุรีรัมย์
……รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานเปิด “โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนแห้งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน” รุ่นที่ 2
……ประกอบไปด้วยวิทยากร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พัวพันธ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ พยอม
4. อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู
5. อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ
6. ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์
7. อาจารย์ดุรงค์ฤทธิ์ เอกวงษา
และ อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า
พร้อมคณะครูผู้เข้าร่วมการอบรม

ภาพเพิ่มเติม 

Leave a Comment