วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2560 เวลา 13.30 น. – 18.00 น. เพื่อพิจารณา

1. แผนประปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
3. แผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
4. ปฏิทินประกันคุณภาพปีการศึกษา 2560
5. แผนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ งานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
6. คู่มือการทวนสอบ
7. แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561
8. แผนกิจกรรมการบริการและพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
9. แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
10.การขอย้ายสังกัดของบุคลากร และการขอลาศึกษาต่อ
จัดประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Comment