วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย โดยความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และแบ่งส่วนงานรับผิดชอบบริเวณอาคาร 36 ออกเป็นคณะและสาขาวิชา


ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/gg1maxGRc4bK3U7G3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1552512428120238&id=737733652931457

Leave a Comment