วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ได้มีความร่วมมือในการดำเนินโครงการนำร่อง
“Local SME Strartup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง) ระยะที่ 1 โดยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกำหนดให้ สสว. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ของ มรภ. ให้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่
โดยในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง เป็นตัวแทนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมไอซาน่า จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment