วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิต ชั้น 2 อาคาร 42

Leave a Comment