วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี นำคณาจารย์บุคลากรร่วมประกอบพิธีเซ่นไหว้ในกิจกรรมแซนโฎณตา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment