“วิศวกรรมการจัดการ” เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทยและประชาคมโลก
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์กระบวนการการจัดการวิศวกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่สามารถผสมผสานองค์ความรู้ท้องถิ่นในการพัฒนาและปัญหาทางการจัดการวิศวกรรม

Leave a Comment