วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นำคณะศึกษาดูงานเข้าดูการจัดการเรียนการสอนแบบ “Phonic” และอาศัยการสะกดคำภาษาอังกฤษคล้ายภาษาไทย โดยใช้สีและสัญลักษณ์ตัวเลขมาช่วยแยกประเภทตัวอักษรที่เป็นสระ พร้อมทั้งใช้ภาพสื่อความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ ทำให้นักเรียนอ่าน-เขียน-แปล ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคำบัญชีพื้นฐานกว่า 1,200 คำ ได้อย่างคล่องแคล่วเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผลที่ได้คือโรงเรียนบ้านหนองแก ขึ้นแท่นสอบ Onet ได้คะแนนสูงสุดใน จ.สระแก้ว 5 ปีซ้อน (2559 – 2563) และคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเกือบ 2 เท่า ณ โรงเรียนบ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โดยมี ผู้อำนวยการเนาวะรัตน์ ถาวร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Leave a Comment