เป้าหมาย “1 นักศึกษา 2 หลักสูตร”
31 ตุลาคม 2565 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เข้าพบ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปรึกษาและเตรียมความพร้อม หลักสูตรสำหรับโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน ได้เตรียมพร้อมตนเองก่อนจบการศึกษา พร้อมสู่การทำงานและเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป

Leave a Comment