สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือก “คนดี ศรีราชภัฏ” และ ขอเชิญส่งรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อคัดเลือกเป็น “คนดี ศรีราชภัฏ ประจำปี 2564”

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

Leave a Comment