สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดฝึก Internet of Things (IoT) ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตด้านธุรกิจ Internet of Things (IoT)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 36304 ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอขอบคุณวิทยากร นายจุมพล จวนอาจ และนายพงศกร กวีสุนทรเสนาะ

Leave a Comment