ยินดีต้อนรับสู่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีนโยบายในการพัฒนาคณะ ดังนี้

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย โปร่งใส ปราดเปรียว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและประทับใจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล(หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

2.สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บริหารจัดการทรัพยากรให้น่าอยู่น่าเรียนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีทุนทางปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมนำไปประกอบอาชีพได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

4.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาการและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

5.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ

6.ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

8.สร้างสุนทรียด้านภูมิทัศน์ การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม