วันที่ 19 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม แซนโฎนตา โดยจัดขึ้นที่โถงกิจกรรม ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

ประเพณีแซนโฎนตา หรือ ไงแซนโฎนตา ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญ ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานนับพันปี ของชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์ เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Leave a Comment