หลักสูตรอบรมระยะสั้นโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภายใต้โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562
หลักสูตรที่ให้บริการแก่โรงเรียนใน สหวิทยาเขต 8 ใน ครั้งนี้ได้แก่
1. นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์
2. พื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks ในการเขียนแบบ
3. Smart Farmer เกษตรกรยุคดิจิทัล แนวคิดใหม่ สร้างชาติสานต่อ Thailand 4.0
และระบบควบคุมอัติโนมัติ

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 33 สหวิทยาเขต…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

Leave a Comment