วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการ”อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโครงการคณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ได้รับพานไหว้ครูจากนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ ประศาสตร์ วิชาความรู้ อีกด้วย จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment