“อว.ส่วนหน้า และ คลินิกเทคโนโลยี มรภ.สุรินทร์ ร่วมงาน อกท.การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 43 ประจำปี 65 จ.ยโสธร”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมในการประชุมสมัยสามัญของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ทั้งนี้ ภายใต้หน่วยงาน อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย อาจารย์ดวงตา โนวาเชค ผู้ประสานงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว.สุรินทร์ ร่วมกับ หน่วยงาน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี, ผศ.ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร รองผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี, ผศ.ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง หัวหน้างานบริการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย, นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานบริการวิจัยและการใช้ประโยชน์ และ นายวัชระ แหวนเงิน หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผลงานวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส่วนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตผ้าไหม โดย ผศ.ดร.อรนุช นาคชาติ และ อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งสิ้น 3 ผลงาน ผลงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ผลงาน และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน ดังนี้
1) การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบรังไหมแบบควบคุมอุณหภูมิและเครื่องผลิตเส้นไหมทอมือพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์)
2) เทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมกระบวนการสาวไหมเครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์ และกระบวนการเตรียมเส้นใหม่ด้วยเครื่องตีเกลียวเส้นไหม (ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์)
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติและการสร้างอัตลักษณ์ลวดลายบนผืนผ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม (ผศ.ดร.อรนุช นาคชาติ)
(27 ก.พ. 66) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตร และเยี่ยมชมผลงานการแข่งขันทักษะสาขาศิลปะเกษตร และนิทรรศการแสดงผลงาน ในการประชุมสมัยสามัญของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และสมาชิก อกท. ร่วมพิธี โดยนายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร กล่าวต้อนรับ นายทองอาบ บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ กล่าวรายงาน
การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วย อกท. สมาชิก อกท. ศิษย์เก่า ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. และเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของสมาชิกและหน่วย อกท. ทำให้สมาชิก อกท. มีความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณค่าต่อสังคม และมั่นใจในวิชาชีพเกษตร พร้อมที่จะยึดถือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
ภาพและข้อมูล : (FB)Suphachai KaeoChan, สำนักข่าว EDUNEWSSIAM ONLINE, กระทรวงศึกษาธิการ และ หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย รายวัน
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment