วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง หัวหน้างานพัฒนาบัณฑิต พร้อมทั้ง คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ออกแนะแนวการศึกษาและการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment