วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเป็นประธานในพิธีอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเบิกตัวผู้นำนักศึกษาอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เข้าสู่มณฑลพิธีสนามกีฬาศรีณรงค์ เพื่อประกอบพิธีลอดตราพระราชลัญจกรต่อไป

Leave a Comment