วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์อิสรภาพ  เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “อภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดเพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้และสั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติอยู่ในศีลธรรม

Leave a Comment