อาจารย์เอกราช นาคนวล และ นายปิยวิทย์ วงษ์มณี บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้นำนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท โขงเจียมรีเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

 

Leave a Comment