“อุตสาหกรรมร่วมใจ…ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา
ที่ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุรินทร์
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง

Leave a Comment