วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 อ.ดร. สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา (ให้ได้โมเดลของนวัตกรรมเชิงพื้นที่) เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา โดยวิศวกรสังคมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับอาจารย์ (โค้ช) วิศวกรสังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment