วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ดร. สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิศวกรสังคม ลงพื้นที่ปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมศึกษาสภาพแวดล้อมและปัญหา ณ โรงเรียนโอทะลัน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 

Leave a Comment