วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในงานมหกรรม “กันตวจระมวล เมืองเกษตรอินทรีย์ สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “กันตวจระมวล เมืองเกษตรอินทรีย์ สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” และให้เกียรติเปิดแปลงเกษตรอินทรีย์ U2T กันตวจระมวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย(U2T) ตำบลกันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน และเยี่ยมชมแปลงผักอินทรีย์ U2T กันตวจระมวล ในโอกาสนี้ได้เข้าชมผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ กลุ่มผลิตไหมทอมือกันตวจระมวล จากทุนวิจัย KM การจัดการความรู้ สนับสนุนทุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์
ตำบลกันตวจระมวลและทุกภาคส่วนที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่ สวยงามและอลังการ มีการแข่งกันตำข้าว นิทรรศการของแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งอาหารที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีให้ชิมฟรีตลอดงาน

Leave a Comment