ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นายมานะชัย จันทอก หัวหน้างานคลังหน่วยกิต นายโปเสก ภาณุรัตน์ เข้าศึกษาดูงานและติดต่อราชการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการจัดการหลักสูตรระยะสั้น pre degree ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

Leave a Comment