วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าได้นำนักศึกษาจำนวน 50 คน ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวสุรินทร์ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตาม มคอ.3 แผนการเรียนรู้หัวข้อเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการผลิตเมล็ดพันข้าวที่ได้มาตรฐาน และได้เห็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับและแนะนำองค์กร พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

 

 

Leave a Comment