ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายภูพิชย์ ทานะ ประธานสาขาวิชาฯ ประธานในที่ประชุม พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ประจำปี 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมบัญฑิตก่อนเข้าทำงานกับสถานประกอบการณ์ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน การใช้ชีวิตโลกภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

     

     

 

Leave a Comment